ردیف

عــنــوان

تهیه کننده

فایل

۱

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی (۷۳-۱۳۷۲) لغایت (۸۶-۱۳۸۵)

رضا اکتایی

ــــ

۲

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی ۸۷-۱۳۸۶

عبدالعظیم قانقرمه

Word+ PDF

۳

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی ۸۸-۱۳۸۷

عبدالعظیم قانقرمه

Word+ PDF

۴

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی ۸۹-۱۳۸۸

عبدالعظیم قانقرمه

Word+ PDF

۵

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی ۹۰-۱۳۸۹

عبدالعظیم قانقرمه

Word+ PDF

۶

گزارش نوسانات دریای خزر در سال آبی ۹۱-۱۳۹۰

عبدالعظیم قانقرمه

Word+ PDF

۷

خلاصه گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۲-۱۳۹۱

جواد ملک

Word+ PDF

۸

خلاصه گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۳-۱۳۹۲

جواد ملک-سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

۹

خلاصه گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۴-۱۳۹۳

جواد ملک-سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

۱۰

گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۵-۱۳۹۴

سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

۱۱

گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۶-۱۳۹۵

سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

۱۲

گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۷-۱۳۹۶

سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

۱۳

گزارش مدیریتی تغییرات تراز آب دریای خزر در سال آبی ۹۸-۱۳۹۷

سیده معصومه بنی‏هاشمی

Word+ PDF

اسکرول به بالا