ردیف

عنوان

نویسنده/ مؤلف

مترجم

ویرایشگر

سال انجام

کد مرکز اسناد

فایل

۱

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) «خلیج قره‏بغاز، تنظیم کننده تراز آب دریای خزر»

دکتر فرولف

علی شمسی فولادی

جواد ملک

۱۳۸۰

ــــ

پرینت بدون جلد

۲

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «دریای خزر، گزارش گشت تحقیقاتی دریائی انجمن کوستو (به ابتکار یونسکو کمیسیون بین‏المللی اقیانوئس‏شناسی، مه- اوت سال ۱۹۹۸)»

فرانس کوستو

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۱

ــــ

 پرینت بدون جلد

۳

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)،«خزر- نگاهی به گذشته، شناخت آینده (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۴ ، سال ۲۰۰۲)»

– ایگور. س. زون؛-مایکل خ. گلیانتس

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۲

ــــ

اسکن

۴

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «پایش ماهواره‏ای دریای خزر (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۶ ، سال ۲۰۰۳)»

– ا. گ. کاستیانوی؛ – ل. ای. لوبکوفسکی

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۳

ــــ

پرینت بدون جلد

۵

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) ،«خزر در تاریخ (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۱ ، سال ۲۰۰۳)»

ای. س. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۳

ــــ

اسکن

۶

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو) ،«خزر، آرال و آب رودخانه‏های روسیه (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۳ ، سال ۲۰۰۳)»

ای. ی. تیمائف

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

ــــ

پرینت بدون جلد

۷

مسائل دریای خزر (برگزیده مقالات علمی  مجله «وستنیک کاسپیا»، چاپ مسکو)، «دلتای رودخانه‏های خزر و واکنش آنها در مقابل تغییرات تراز آب دریا (وستنیک‏کاسپیا، شماره ۶ ، سال ۲۰۰۴)»

– و. ن. میخائیلوف؛- و. ای. کراوتسووا ؛ – د. و. ماگرتیسکی؛ – م. و. میخائیلووا؛- م. و. ایسوپووا،

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

ــــ

پرینت بدون جلد

۸

آئین‏نامه ایستگاه‏ها و پست‏های آبشناسی ساحلی (اتحاد جماهیر شوروی سابق)

انستیتو دولتی اقیانوس‏شناسی

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی؛ عبدالعظیم قانقرمه

۱۳۷۸

ــــ

اسکن

۹

تبخیر و تبادل حرتی

گ. ن. پانین

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۷۹

۱۱۳۲-۱۱-۴۶۰

اسکن

۱۰

خزر در سه قرن (سلسله رویدادها در قرن‏های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ میلادی)

ایگور س. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۴

ــــ

اسکن

۱۱

خزر، توهمات و واقعیات (۲ جلد)

دکتر ایگور س. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۵

ــــ

PDF

۱۲

مسائل پیش‏بینی دریای خزر

و. ن. مالنین

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۶

۱۰-CSR

اسکن

۱۳

دلتای ولگا

ــــ

علی شمسی فولادی

همایون خوشروان؛ شاداب شاهینی

۱۳۸۹

ــــ

Word+PDF

۱۴

تاریخچه مطالعات خزر

دکتر ایگور اس. زون

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۹

ــــ

Word+PDF

۱۵

نگاهی نو به محیط زیست دریای خزر

– اولگا یسینا؛ گالینا موناخووا؛ ناتالیا پوپووا- ایرنیا رادووانوا؛ وتیالی تاتارنیکوف؛ آلکسی کوراپوف؛ اولگا زرینگووا – ت. آ. الکسیوا؛ ل. م. مای‏یوا – ای. یو. کولیکووا؛ ای. س. زرژینسکایا- ای. یو. کولیکووا؛ ای. س. زرژینسکایا – ت. آ. چارکنوف؛ ای. س. زرژینسکایا – ای. س. زرژینسکایا؛ گ. یو. رایسکایا – ن. س. کاناتیوا – ای. یو. کولیکووا – و. ب. اوشیولف؛ ن. ب. ودوفسکی؛ م. ل. گالاکتینووا؛ ا. ا. کوراپف؛ س. ک. موناخوف

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۸۹

ــــ

Word+PDF

۱۶

آب‏وهواشناسی دریای خزر      (۲ جلد)

دکتر ترزیف؛ دکتر کاساروف؛ دکتر کریموف

علی شمسی فولادی

شاداب شاهینی

۱۳۹۲

ــــ

Word+PDF

اسکرول به بالا