یونس امین پور

دکتر یونس امین‌پور

Younes_Aminpour@ut.ac.ir

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۴۱​
رضا روشن

مهندس رضا روشن

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۹۲
مرتضی ماروسی

مهندس مرتضی ماروسی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۷
شهرام کریمی خدایی

مهندس شهرام کریمی خدایی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۷
عبداله قاسمپور

مهندس عبدالله قاسم‌پور

۰۲۱-۷۷۳۰۴۲۴۵
ابراهیم شهرکی

ابراهیم شهرکی

۰۲۱-۷۷۳۰۴۲۴۵
سیداحمد یگانگی

سید احمد یگانگی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۰
محمود بدراق نژاد

محمود بدراق نژاد

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۰
اسکرول به بالا