دستگاه کروماتوگرافی یونی  Ion ChromatographyمدلIC850  –Metrohm

از کروماتوگرافی یونی برای آنالیز شیمیایی آب و نیز گونه‌های بیوشیمیایی مانند آمینواسیدها و پروتئین‌ها استفاده می‌شود. با این روش آنیون‌ها و کاتیون‌های معمول در آب با دقت در حد ppb اندازه‌گیری می‌شوند. این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۵۰ عدد نمونه را دارد .

اسکرول به بالا