دستگاه‌های اسپکتروفتومتر Spectrophotometers  مدل RF-1501  کمپانی Shimadzu

شناسایی و اندازه‌گیری مواد رنگی ازجمله رنگ‌های کلروفیل  و فلورسانس، اندازه‌گیری شدت نور فلورسانس (FI) و غلظت (C) در این دستگاه امکان‌پذیر می‌باشد. از این دستگاه برای تشخیص کمی و کیفی ردیاب فلورسانس جهت تعیین ارتباط بین منابع آبی استفاده می‌گردد.  این دستگاه قابلیت آنالیز روزانه ۷۰ عدد نمونه را دارد .

اسکرول به بالا