دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف‌سنج جرمی

Gas Chromatography–Mass Spectroscopy مدل Varian -GC-MS 4000

جداسازی مواد آلی ، مشتقات کلردار آلی سبک،  شناسایی هالو متان‌ها، ترکیبات آروماتیک چند حلقوی ، آنالیز و جداسازی MTBE، شناسایی ترکیبات آلی فرار یا  VOCتوسط دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف‌سنج جرمی آنالیز می‌گردد.

اسکرول به بالا