دستگاه­های اسپکتروفتومتر Spectrophotometers   مدل Lambda 45

دستگاه طیف‌سنج اسپکتروفتومتر در شناسایی و مقدار سنجی مواد و ترکیبات مولکولی با استفاده از خاصیت جذب مولکولی نور توسط ماده آنالیت می‌باشد. دستگاه اسپکتروفتومتر موجود در انواع تک پرتویی و دو پرتویی در آزمایشگاه موجود می­باشد.

اسکرول به بالا