فعالیت‌های این آزمایشگاه شامل، تهیه پایگاه‌داده مکانی دریای خزر، تحلیل پارامترهای محیطی و نوسانات، تحلیل کیفیت آب دریا و مصب رودخانه، بررسی تغییرات عوارض ساحلی دریای خزر بر اساس داده‏های دورسنجی و بررسی تغییرات نیمرخ های ساحلی می‌باشد.

اسکرول به بالا