انعقاد قرارداد پژوهشی موسسه تحقیقات آب با دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو

قرارداد پژوهشی با موضوع «برآورد سطوح زیر کشت اراضی دیم حوضه‌های آبریز کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» به کارفرمایی دفتر برنامه¬ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با مؤسسه تحقیقات آب منعقد گردید.