وضعیت آب و هوایی کشور نشان از شرایط نامناسب دارد

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بررسی‌های صورت گرفته در این موسسه بیانگر آن است که شرایط آب و هوایی کشور در مقایسه با دوره درازمدت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.