تلفن دفاتر
ردیفنام واحدتلفن مستقیمنمابر
1
رياست
50_77312449 021
77000913 021 77311959 021
2
پژوهشکده مهندسي هيدروليک و محيط‌هاي آبي
1_77000500 021
77000502 021
3
پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب
77000912 021 77000305 021
77000910 021
4
امور آزمايشگاه‌ها
77000900 021 77000908 021
77311959 021
5
مرکز تحقيقات آب و فاضلاب
19_77000918 021
77311959 021
6
مرکز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر ـ ساري
33687974 011
33687967 011
7
مرکز ملي مطالعات و تحقيقات سازندهاي سخت ـ شيراز
5_36506502 071
36506501 071
8
حراست و امور محرمانه
77000914 021
77000307 021
9
مديريت برنامه و بودجه
77004532 021
77004545 021
10
امور مالي
77311260 021
77311959 021
11
امور اداري
77000302 021
77004535 021
12
فنآوري اطلاعات
3_77000301 021
77311959 021
13
کتابخانه و مرکز اسناد
303و77000301 021
77311959 021
14
دبيرخانه
77310577 021
77311959 021
15
روابط عمومي
77000907 021
77311959 021
16
امور فرهنگي
77004546 021
77311959 021
نقشه
اسکرول به بالا