تلفن دفاتر
ردیفنام واحدتلفن مستقیمنمابر
۱
رياست
۵۰_۷۷۳۱۲۴۴۹ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۹۱۳ ۰۲۱ ۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۲
پژوهشکده مهندسي هيدروليک و محيط‌هاي آبي
۱_۷۷۰۰۰۵۰۰ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۵۰۲ ۰۲۱
۳
پژوهشکده مطالعات و تحقيقات منابع آب
۷۷۰۰۰۹۱۲ ۰۲۱ ۷۷۰۰۰۳۰۵ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۹۱۰ ۰۲۱
۴
امور آزمايشگاه‌ها
۷۷۰۰۰۹۰۰ ۰۲۱ ۷۷۰۰۰۹۰۸ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۵
مرکز تحقيقات آب و فاضلاب
۱۹_۷۷۰۰۰۹۱۸ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۶
مرکز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر ـ ساري
۳۳۶۸۷۹۷۴ ۰۱۱
۳۳۶۸۷۹۶۷ ۰۱۱
۷
مرکز ملي مطالعات و تحقيقات سازندهاي سخت ـ شيراز
۵_۳۶۵۰۶۵۰۲ ۰۷۱
۳۶۵۰۶۵۰۱ ۰۷۱
۸
حراست و امور محرمانه
۷۷۰۰۰۹۱۴ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۳۰۷ ۰۲۱
۹
مديريت برنامه و بودجه
۷۷۰۰۴۵۳۲ ۰۲۱
۷۷۰۰۴۵۴۵ ۰۲۱
۱۰
امور مالي
۷۷۳۱۱۲۶۰ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۱
امور اداري
۷۷۰۰۰۳۰۲ ۰۲۱
۷۷۰۰۴۵۳۵ ۰۲۱
۱۲
فنآوري اطلاعات
۳_۷۷۰۰۰۳۰۱ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۳
کتابخانه و مرکز اسناد
۳۰۳و۷۷۰۰۰۳۰۱ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۴
دبيرخانه
۷۷۳۱۰۵۷۷ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۵
روابط عمومي
۷۷۰۰۰۹۰۷ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۶
امور فرهنگي
۷۷۰۰۴۵۴۶ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
نقشه
اسکرول به بالا