موسسه تحقیقات آب

ارتباط با موسسه تحقیقات آب

تلفن دفاتر
ردیفنام واحدتلفن مستقیمنمابر
۱
ریاست
۰۲۱-۷۷۳۱۲۴۴۹-۵۰
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۳
۲
پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی
۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۰-۱
۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۲
۳
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۲
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۰
۴
امور آزمایشگاه‌ها
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۰
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۵
مرکز تحقیقات آب و فاضلاب
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۸-۱۹
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۶
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ـ ساری
۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۷۴
۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۶۷
۷
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت ـ شیراز
۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۲-۵
۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۱
۸
حراست و امور محرمانه
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۴
۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۷
۹
مدیریت برنامه و بودجه
۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۲
۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۴۵
۱۰
امور مالی
۰۲۱-۷۷۳۱۱۲۶۰
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۱۱
امور اداری
۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۲
۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۵
۱۲
فنآوری اطلاعات
۰۲۱۷۷۰۰۰۳۰۱-۳
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۱۳
کتابخانه و مرکز اسناد
۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۳
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۱۴
دبیرخانه
۰۲۱-۷۷۳۱۰۵۷۷
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۱۵
روابط عمومی
۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۷
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹
۱۶
امور فرهنگی
۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۴۶
۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹

ارتباط با موسسه تحقیقات آب

نقشه
ارتباط با موسسه تحقیقات آب

ارتباط با موسسه تحقیقات آب

اسکرول به بالا