موسسه تحقیقات آب

تلفن دفاتر
ردیفنام واحدتلفن مستقیمنمابر
۱
ریاست
۵۰_۷۷۳۱۲۴۴۹ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۹۱۳ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱"
۲
پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی
۱_۷۷۰۰۰۵۰۰ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۵۰۲ ۰۲۱
۳
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب
۷۷۰۰۰۹۱۲ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۳۰۵ ۰۲۱"
۷۷۰۰۰۹۱۰ ۰۲۱
۴
امور آزمایشگاه‌ها
۷۷۰۰۰۹۰۰ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۹۰۸ ۰۲۱"
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۵
مرکز تحقیقات آب و فاضلاب
۱۹_۷۷۰۰۰۹۱۸ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۶
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ـ ساری
۳۳۶۸۷۹۷۴ ۰۱۱
۳۳۶۸۷۹۶۷ ۰۱۱
۷
مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت ـ شیراز
۵_۳۶۵۰۶۵۰۲ ۰۷۱
۳۶۵۰۶۵۰۱ ۰۷۱
۸
حراست و امور محرمانه
۷۷۰۰۰۹۱۴ ۰۲۱
۷۷۰۰۰۳۰۷ ۰۲۱
۹
مدیریت برنامه و بودجه
۷۷۰۰۴۵۳۲ ۰۲۱
۷۷۰۰۴۵۴۵ ۰۲۱
۱۰
امور مالی
۷۷۳۱۱۲۶۰ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۱
امور اداری
۷۷۰۰۰۳۰۲ ۰۲۱
۷۷۰۰۴۵۳۵ ۰۲۱
۱۲
فنآوری اطلاعات
۳_۷۷۰۰۰۳۰۱ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۳
کتابخانه و مرکز اسناد
۳۰۳و۷۷۰۰۰۳۰۱ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۴
دبیرخانه
۷۷۳۱۰۵۷۷ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۵
روابط عمومی
۷۷۰۰۰۹۰۷ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
۱۶
امور فرهنگی
۷۷۰۰۴۵۴۶ ۰۲۱
۷۷۳۱۱۹۵۹ ۰۲۱
نقشه
اسکرول به بالا