موسسه تحقیقات آب

ماموریت و اهداف

مطابق اساسنامه مصوب، اهداف مؤسسه تحقیقات آب به صورت زیر تعیین شده اند:

ماموریت و اهداف
توسعه و گسترش پژوهش، تعمیق دانش و تولید فناوری در امور آب
ماموریت و اهداف
کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری های نوین جهانی امور آب
ماموریت و اهداف
کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری های نوین جهانی امور آب

بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی امور آب

برگزاری دوره ها، همایش ها، کارگاه های علمی وتخصصی در زمینه های مرتبط با آب

انتشارکتب، نشریات تخصصی و ترویج نتایج تحقیقات ودستاوردهای علمی درزمینه آب

تشخیص نیازهای پژوهشی و همکاری در تدوین برنامه های پژوهشی مربوطه

ایجاد ارتباط مستمر با دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی و انجمن های علمی-تخصصی مورد نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی در کلیه زمینه های مرتبط با آب

ایجاد ارتباط کارآمد با نیازهای متخصص و مبتکر در کشور و فراهم نمودن امکانات لازم برای بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای پژوهشی امور آب

اسکرول به بالا