ماموریت و اهداف

مطابق اساسنامه مصوب، اهداف مؤسسه به صورت زير تعيين شده اند:

ماموریت و اهداف
توسعه و گسترش پژوهش، تعميق دانش و توليد فناوري در امور آب
ماموریت و اهداف
كوشش براي دستيابي به دانش و فناوري هاي نوين جهاني امور آب
ماموریت و اهداف
كوشش براي دستيابي به دانش و فناوري هاي نوين جهاني امور آب

بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي امور آب

برگزاري دوره ها، همايش ها، كارگاه هاي علمي وتخصصي در زمينه هاي مرتبط با آب

انتشاركتب، نشريات تخصصي و ترويج نتايج تحقيقات ودستاوردهاي علمي درزمينه آب

تشخيص نيازهاي پژوهشي و همكاري در تدوين برنامه هاي پژوهشي مربوطه

ايجاد ارتباط مستمر با دانشگاه ها، واحدهاي تحقيقاتي و انجمن هاي علمي-تخصصي مورد نياز بخش هاي دولتي و غير دولتي در كليه زمينه هاي مرتبط با آب

ايجاد ارتباط كارآمد با نيازهاي متخصص و مبتكر در كشور و فراهم نمودن امكانات لازم براي بهره گيري از جديدترين دستاوردهاي پژوهشي امور آب

اسکرول به بالا