شرح وظایف

با توجه به لزوم ایجاد برنامه‌های راهبردی و بودجه‌ای موسسه، مدیریت برنامه و بودجه از ابتدای تشکیل موسسه در کنار واحدهای فنی و ستادی دیگر در ایفای نقش خود به عنوان یک واحد ستادی کاربردی تشکیل شده است تا با بکارگیری افراد متخصص در انجام وظایف خود از جمله ارتباط با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور در جهت مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و طرح تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای موسسه و همچنین کنترل پروژه و تنظیم تفاهم‌ها و قراردادها، در راستای اهداف موسسه عمل نماید. 

کارشناس برنامه و بودجه: تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ و بودجه تفصيلي، طرح‌های تملک و دارایی کشور و اعتبارات هزينه‌اي (عمومي و اختصاصی) و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور و هيات امناء موسسه، پیاده‌سازی قیمت تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه هزینه‌ای و جاری، ارسال گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله گزارش عملکرد ماهانه اعتبارات هزينه‌اي موسسه (عمومي و اختصاصی)، گزارش درخواست وجه حقوق کارکنان و گزارش خالصه ليست حقوق و مزاياي کارکنان به تفکيک آيتم‌ها، منطبق کردن هزينه‌هاي انجام شده با ضوابط اجرايي بودجه کل کشور، تهيه و ارسال گزارش‌های قانون بودجه کل کشور از جمله ارسال گزارش عملکرد تکاليف قانوني در احکام قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ريزي و تلفيقي وزارت نيرو، ارسال گزارش عملکرد ماده‌هاي قانون بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ريزي و تلفيقي وزارت نيرو، ارسال گزارش تبصره‌ها و بندهاي قانون بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات کشور و دفتر برنامه‌ريزي و تلفيقي وزارت نيرو، کنترل پروژه قراردادها، تأمین اعتبارمربوط به قراردادها در سقف اعتبارات طرح‌ها و درآمد اختصاصی، امور مربوط به قراردادها از جمله ابلاغ تمدید قراردادها، افزایش شرح خدمات دستور پرداخت صورت وضعیت‌های حقیقی و حقوقی، برگزاری جلسه تحویل موقت و تحویل قطعی، تهیه گزارش‌های درون و برون سازمانی. کارشناس امور حقوقی: تهيه و تنظيم قراردادها، تهيه و تنظيم دادخواست و لوايح دفاعيه به مراجع قضایی و شبه قضایی، حضور در جلسات رسیدگی به پرونده‌های قضایی، ثبت قراردادهاي بالاتر از حد نصاب معاملات کوچک در سامانه اطلاعات قراردادهاي کشور‌.

      • تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ و بودجه تفصيلي طرح‌های تملک و دارایی کشور و اعتبارات هزينه‌اي (عمومي و اختصاصی)، پیاده‌سازی قیمت تمام شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه هزینه‌ای و جاری، گزارش عملکرد ماهانه اعتبارات هزينه‌اي موسسه (عمومي و اختصاصی)، درخواست وجه حقوق کارکنان، ارسال گزارش عملکرد تکاليف قانوني در احکام قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ريزي و تلفيقي وزارت نيرو، تأمین اعتبار مربوط به قراردادها، تهيه و تنظيم قراردادها، تهيه و تنظيم دادخواست و لوايح دفاعيه به مراجع قضایی و شبه قضایی.
افراد

مسعود بحرینی‌مطلق

۰۲۱-۷۷۰۰۰۴۵۳۲

m.bahreini@wri.ac.ir

محسن محمدی

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

بهنام رضانژاد آذرفام

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

اسکرول به بالا