موسسه تحقیقات آب

شرح وظایف

با توجه به لزوم ایجاد برنامه‌های راهبردی و بودجه‌ای موسسه، “مدیریت برنامه و بودجه” از ابتدای تشکیل موسسه در کنار واحدهای فنی و ستادی دیگر در ایفای نقش خود به‌عنوان یک “واحد ستادی” کاربردی تشکیل شده است تا با بکارگیری افراد متخصص در انجام وظایف خود از جمله:

 • ارتباط با وزارت نیرو
 • و سازمان برنامه و بودجه کشور

در جهت:

 • مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای طرح تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای موسسه
 • کنترل پروژه‌ها
 • و تنظیم تفاهم‌ها و قراردادها،

در راستای اهداف موسسه عمل نماید. 

*کارشناس برنامه و بودجه:

 • تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ و بودجه تفصیلی،
 • طرح‌های تملک و دارایی کشور و اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات امناء موسسه،
 • پیاده‌سازی قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه هزینه‌ای و جاری،
 • ارسال گزارش به سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله: گزارش عملکرد ماهانه اعتبارات هزینه‌ای موسسه (عمومی و اختصاصی)،
 • گزارش درخواست وجه حقوق کارکنان و گزارش خالصه لیست حقوق و مزایای کارکنان به تفکیک آیتم‌ها،
 • منطبق کردن هزینه‌های انجام‌شده با ضوابط اجرایی بودجه کل کشور،
 • تهیه و ارسال گزارش‌های قانون بودجه کل کشور از جمله: ارسال گزارش عملکرد تکالیف قانونی در احکام قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه،
 • دیوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ریزی و تلفیقی وزارت نیرو،
 • ارسال گزارش عملکرد ماده‌های قانون بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ریزی و تلفیقی وزارت نیرو،
 • ارسال گزارش تبصره‌ها و بندهای قانون بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و دفتر برنامه‌ریزی و تلفیقی وزارت نیرو،
 • کنترل پروژه قراردادها، تأمین اعتبارمربوط به قراردادها در سقف اعتبارات طرح‌ها و درآمد اختصاصی،
 • امور مربوط به قراردادها از جمله: ابلاغ تمدید قراردادها، افزایش شرح خدمات دستور پرداخت صورت وضعیت‌های حقیقی و حقوقی، برگزاری جلسه تحویل موقت و تحویل قطعی، تهیه گزارش‌های درون و برون سازمانی.

*کارشناس امور حقوقی:

 • تهیه و تنظیم قراردادها،
 • تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه به مراجع قضایی و شبه قضایی، حضور در جلسات رسیدگی به پرونده‌های قضایی،
 • ثبت قراردادهای بالاتر از حد نصاب معاملات کوچک در سامانه اطلاعات قراردادهای کشور‌.
   • تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ و بودجه تفصیلی طرح‌های تملک و دارایی کشور و اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی)،
   • پیاده‌سازی قیمت تمام‌شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه هزینه‌ای و جاری،
   • گزارش عملکرد ماهانه اعتبارات هزینه‌ای موسسه (عمومی و اختصاصی)،
   • درخواست وجه حقوق کارکنان،
   • ارسال گزارش عملکرد تکالیف قانونی در احکام قانون بودجه به سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور و دفتر برنامه‌ریزی و تلفیقی وزارت نیرو،
   • تأمین اعتبار مربوط به قراردادها،
   • تهیه و تنظیم قراردادها،
   • تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه به مراجع قضایی و شبه قضایی.
همکاران
محمدهادی مشکاتی

دکتر سید محمدهادی مشکاتی

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۲

smh.meshkati@wri.ac.ir​

مهندس آرش نیکخواه

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

بهروز صبوری

۰۲۱۷۷۰۰۴۵۳۲

بهنام رضانژاد آذرفام

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۳

اسکرول به بالا