درباره پژوهشکده

رفع چالش های بخش آب کشور در عرصه مدیریت منابع و مصارف آب نیازمند انجام تحقیقات و مطالعات می باشد. از این رو و همزمان با تاسیس موسسه تحقیقات آب، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب با هدف پاسخگویی به این نیاز تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

هدف از ایجاد پژوهشکده، انجام و با مدیریت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با شناخت فرآیندهای چرخه آب، ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف آب و ارائه راهبردهای مدیریت جامع در انتقال و بهره برداری پایدار از منابع آب می باشد. پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب از سه گروه پژوهشی، با عناوین«فن آوری های نوین ارزیابی منابع آب»،«مدیریت کمی و کیفی حوضه های آبریز» و «فرآیندها و پیش بینی های هیدرولوژیکی» تشکیل شده است.

. تحقیقات کلان و حاکمیتی مورد نیاز مدیریت آب کشور
. مدیریت به هم پیوسته منابع آب
. شناخت و مدل سازی فرآیندهای مرتبط با آب های سطحی
. تحقیق و توسعه در زمینه سیستم های هشدار سیل
. مدل سازی کمی و کیفی آب های سطحی
. مدیریت ریسک وقایع حدی هیدرولوژیکی
. روش های ارتقای مدیریت منابع و مصارف آب
. هیدرولیک و هیدرولوژی آب های زیرزمینی
. هیدروژئولوژی کارست
. ارزیابی و مدل سازی کمی و کیفی آب های زیرزمینی
. مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آب
. استفاده از فن آوری های نوین در مدیریت کمی و کیفی منابع آب
. مدیریت بهینه بهره برداری از مخازن طبیعی و مصنوعی

شرح وظایف

. زمینه سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی در حوزه منابع آب کشور
. دستیابی و به کارگیری روش های جدید علمی در بهره برداری بهینه از منابع آب
. ایجاد ارتباط کارآمد با نیروهای متخصص در زمینه منابع آب و علوم مرتبط
. شناسایی نیازهای پژوهشی بخش آب کشور
. همکاری در تدوین برنامه های پژوهشی مورد نیاز بخش آب
. برگزاری دوره های علمی، سمینار و کارگاه های تخصصی مورد نیاز بخش آب
. چاپ و انتشار کتب و نشریات تخصصی با نگاه کاربردی در زمینه آب
. ارتباط با مجامع علمی دنیا و عضویت در مراکز تخصصی در زمینه با آب
. ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره علمی به بخش های دولتی و غیردولتی

گروه های پژوهشی

گروه مدیریت منابع آب در راستای محورهای اصلی زیر تشکیل و فعالیت می نماید:
. انجام تحقیقات و مطالعات مورد نیاز برای حرکت به سوی مدیریت بهینه منابع آب کشور و خصوصا ترویج رویکرد مدیریت جامع منابع آب IWRM
. بررسی جدیدترین روش های برنامه ریزی و مدیریت کمی و کیفی منابع آب
. آسیب شناسی مشکلات فعلی و تهدیدات آینده در خصوص منابع آب کشور و بررسی راهکارهای قابل اجرا برای بهبود شرایط موجود و کاهش ریسک مخاطرات آتی
. شناسایی منابع اطلاعاتی موجود برای استفاده در مطالعات منابع آب و ارزیابی کارایی آن ها در کاربردهای اجرایی
. ارزیابی روش های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا برای اندازه گیری، پایش و شبیه سازی مولفه های کمی و کیفی آب در مقیاس حوضه های آبریز
. توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده از سنجش از راه دور در حوزه منابع آب
. ارزیابی شرایط موجود و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با منابع آب

 • از وظایف این گروه می توان به ارزیابی کمی و کیفی منابع و مصارف آب های زیرزمینی متعارف (آبرفتی و کارستی) و غیرمتعارف (آب های ژرف)،ارزیابی روشهای تعیین حریم کیفی، آسیب پذیری، خطرپذیری و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، ارزیابی روش های نوین بارزسازی و مدل سازی پدیده فرونشست زمین، ارزیابی ردیاب های محیطی و مصنوعی نوین برای تعیین خصوصیات سیستم های مختلف آب زیرزمینی، ارزیابی روش های نوین تعیین پارامترهای آبخوان و تهیه مدل های ریاضی و فیزیکی کمی و کیفی به منظور ارزیابی و پیش بینی اثر عوامل مختلف اقلیمی و غیراقلیمی بر رفتار سفره های آب زیرزمینی اشاره نمود.

  این گروه از جمله گروه های فعال در پژوهشکده منابع آب می باشد که اهداف آب با محوریت پژوهش در زمینه منابع آب زیرزمینی به شرح زیر می باشد:

  • شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در زمینه مدیریت
  • پژوهش در زمینه مدیریت به هم پیوسته (IWRM) و حکمرانی کارآمد (Good Governance) منابع آب در مقیاس حوضه های آبریز
  • پژوهش در زمینه توسعه مدل های تصمیم یار (DSS) برای ارزیابی اثرات تصمیمات و اقدامات مدیریتی بر وضعیت کمی و کیفی منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز • پژوهش در زمینه روشهای نوین برنامه ریزی، مدیریت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب
  • مدلسازی کمی و کیفی حوضه های آبریز با در نظرگیری برهمکنش بین منابع آب سطحی و زیرزمینی
  • پژوهش در زمینه پاکسازی آلاینده ها از منابع آب و خاک آلوده
  • پژوهش در زمینه ارزیابی و پهنه بندی کمی و کیفی منابع آب کارست و ژرف
  • بررسی پدیده های جنبی بهره برداری بی رویه از منابع آب (نظیر فرونشست، تهاجم جبهه آب شور به آبخوانهای ساحلی و کویری، …)
  • آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه جهت بهبود وضعیت و ارتقای سطح کمی و کیفی مطالعات پایه منابع آب کشور
  • همکاری و ارتباط علمی و فنی مستمر و موثر با موسسات تحقیقاتی و دانشگاههای داخلی و خارجی

مطالعه و تحقیق در خصوص شناسایی رفتار مولفه های موثر در چرخه آب، بررسی فرآیند ذوب برف و پیش بینی رواناب ناشی از آن، بررسی فرآیند بارندگی – رواناب در حوضه های آبریز و تهیه مدل های پیش بینی، پیش بینی اثر عوامل مختلف (ریزشهای جوی، مصرف، نفوذ و …) بر رفتار سفره آب زیرزمینی، پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم و وقوع دوره های ترسالی و خشکسالی متوالی بر منابع آب، ارزیابی ریسک پذیری پدیده های هیدرولوژیکی و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک در شرایط بحران و تهیه و توسعه مدل های ریاضی مرتبط با زمینه های فوق الذکر از مهمترین زمینه های فعالیت در این گروه پژوهشی می باشد.

اسکرول به بالا