معرفی و تاریخچه

کیفیت مقوله اي است که با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نیاز مادي و معنوي اوست و نبود آن مي تواند دشواري هايي براي وي بوجود آورد. به همین دلیل از گذشته هاي دور تلاش براي رسيدن به کیفیت و رفع دشواري هاي موجود در این راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است. امروزه این واژه از مرحله رفع نیاز پا فراتر گذاشته است زیرا با گسترش دنیای رقابت، کیفیت تنها زباني است که مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت. بدیهی است کنترل کیفیت و تضمین آن بر اندازه گیري استوار است. از طرفی هر دستگاه ويژگي هاي فني و ويژگي هاي اندازه شناختي خود را دارد. با توجه به اینکه دستيابي به کیفیت برتر از طریق انجام آزمون ها و اندازه گيري هاي مطمئن ارزيابي مي گردد، این بحث مطرح مي شود که اندازه گيري مطمئن چگونه اندازه گيري مي باشد؟ آیا نو بودن تجهیزات با استفاده از تکنولوژی جدید دستگاهي، مي تواند منجر به اندازه گيري مطمئن شود. پاسخ اینست که تنها صحت سنجی (کالیبراسیون) صحیح و دوره اي به نتایج خروجي دستگاهها کیفیت می بخشد. با انجام کالیبراسیون به دنبال یافتن ویژگیهای اندازه شناختي دستگاه هستیم تا در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهیم. اغلب استانداردهای مدیریت کیفیت در بخش الزامات فني، از کالیبراسیون تجهیزات نام برده و آنرا الزام نموده اند.

• استانداردهای مدیریت فنی و کیفی اهمیت خاصی برای تمام تجهیزات اندازه گیری قائل هستند.
• علم از جایی شروع می شود که اندازه گیری آغاز می شود.
• تنها هنگامی که پديده اي را با ارقام بیان کنیم، می توانیم آنرا به صورت عملی بیان کنیم.
• بدون اندازه گیری امکان هیچ گونه پیشرفتی وجود ندارد.
• توان اندازه گیري معیار بسیار خوبی برای تعیین میزان پیشرفت یک جامعه است.
• بدون اندازه گیری زندگی براي بشر امروزي میسر نیست.


امور آزمایشگاههاي موسسه تحقیقات آب از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در دو بخش آزمون و کالیبراسیون شروع و متولي انجام ماموریت هاي پژوهشي در کلیه زمینه های آنالیز فیزیکوشیمیایی آب و پساب، رسوب و نیز صحت سنجی(کالیبراسیون تجهیزات ادوات پایش منابع آب و هواشناسي مي باشد که در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ گواهینامه «آزمایشگاه معتمد» از سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین گواهینامه «تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون» از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ استاندارد بین المللی ISO / IEC۱۷۰۲۵ با شماره تایید صلاحیت ۱۱۹۱/ NACI / Lab از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

با توجه به سوابق مدیریت، کارکنان و تجهیزات موجود، این امور تجربه لازم در جهت اندازه گیری پارامترهای کیفی آب و همچنین صحت سنجی(کالیبراسیون) ادوات پایش منابع آب و هواشناسی را دارد.

تمامی آزمایشگاههای این امور مجهز و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ایجاد و دارای قابلیت ردیابی می باشند.

هدف اصلی ایجاد این امور همکاری در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با ارزيابي کمي و کيفي آب و پساب و ایجاد داده های صحیح و سالم جهت مدیریت منابع آب کشور می باشد.

شرح وظایف

• همکاری در شناسایی چالش های آب کشور و ایجاد راهکار در جهت رفع آنها
• ارتقاء سطح کیفی داده های منابع آب با استانداردسازی آزمایشگاهها و داشتن قابلیت ردیابی در سطوح مختلف بین المللی
• آنالیز پارامترهای کمی و کیفی آب و پساب طبق استانداردهای بین المللی
• انجام صحت سنجی یا سالم سازی داده های پایه منابع آب کشور با کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
• همکاری در ایجاد پایگاه داده منابع آب کشور جهت نگهداری و استفاده از آمار و اطلاعات پایه منابع آب
• همکاری با شرکت های دانش بنیان به منظور ساخت تجهیزات اندازه گیری و حمایت از تولید ملی
• همکاری با مراکز آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی
• برقراري ارتباط علمي با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت آب و ایجاد امکانات تحقيقاتي براي پژوهشگران و کارآموزان تحقيقاتي براي اجراي پایان نامه های
کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکتري
• برگزاری سمینارها و کارگاه ها و دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در زمينه هاي مرتبط با اندازه گیری پارامترهای کمی و کیفی آب و پساب و نحوه استفاده از تجهیزات اندازه گیری

• همکاری در یکپارچه سازی آزمایشگاههای کشور در قالب همکاری با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اسکرول به بالا