موسسه تحقیقات آب

معرفی مدیران
دکتر کاوریان پور

دکتر محمدرضا کاویانپور

۰۲۱-۷۷۳۱۲۴۴۹

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۳

info@wri.ac.ir

دکتر روزبهانی

دکتر رضا روزبهانی

۰۲۱-۷۷۳۱۰۵۷۵

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۳

info@wri.ac.ir​

مدیران پژوهشکده‌ها، مراکز و آزمایشگاه‌ها
دکتر محمدجواد زارعیان

دکتر محمدجواد زارعیان

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۲

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۰

info@wri.ac.ir​

دکتر شروین فقیهی‌راد

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۰

۰۲۱-۷۷۰۰۰۵۰۲

info@wri.ac.ir​

دکتر معصومه بنی‌هاشمی

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۷۴

۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۶۷

info@wri.ac.ir​

دکتر روزبهانی

دکتر رضا روزبهانی​

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۹

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۱۸

info@wri.ac.ir​

دکتر سعیده سامانی

دکتر سعیده سامانی

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۲

۰۷۱-۳۶۵۰۶۵۰۱

info@wri.ac.ir​

مهندس یونس ظهرابی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۳

ـ

info@wri.ac.ir

مدیران واحدهای ستادی
محمدهادی مشکاتی

دکتر سید محمدهادی مشکاتی

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۲

ـ

info@wri.ac.ir​

علیرضا جعفری

۰۲۱-۷۷۳۱۲۶۰

۰۲۱-۷۷۰۰۴۵۳۵

info@wri.ac.ir​

مهندس سهند اکبریان

۰۲۱-۷۷۰۰۰۳۰۲

۰۲۱-۷۷۳۱۱۹۵۹

info@wri.ac.ir​

مسئول روابط عمومی

نصیر حسنی خوشبخت

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۷

۰۲۱-۷۷۰۰۰۹۰۶

info@wri.ac.ir​

اسکرول به بالا