موسسه تحقیقات آب

اعضای هیأت أمنای موسسه تحقیقات آب
• وزیر نیرو (رئیس)
• وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
• معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا نماینده وی
• معاون وزیر نیرو در امور آب (رئیس کمیسیون دائمی)
• معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی
• سه تن از شخصیت های علمی ـ فرهنگی
• رییس مؤسسه (دبیر)
اسکرول به بالا