اعضای هيأت أمنای موسسه تحقيقات آب
• وزير نيرو (رئيس)
• وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وي
• معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری يا نماينده وي
• معاون وزير نيرو در امور آب (رئيس كميسيون دائمي)
• معاون وزير نيرو در امور تحقیقات و منابع انسانی
• سه تن از شخصيت هاي علمي ـ فرهنگي
• رييس مؤسسه (دبير)
چارت سازمانی
اسکرول به بالا