بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نوشیروانی بابل از موسسه تحقیقات آب

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نوشیروانی بابل از موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.