برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی موسسه تحقیقات آب در سال ۱۴۰۰

اولین جلسه شورای فرهنگی موسسه تحقیقات آب در سال ۱۴۰۰ برگزار شد.