کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده و محدود در برخی از مناطق کشور افزایش و یا کاهش را نشان می‌دهد و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.