تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌طور عمده در مناطق شمال غربی کشور افزایش را نشان می‌دهد و نسبت به هفته گذشته در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.
وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر تغییرات چندانی نخواهد داشت.