تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای این هفته، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کشور تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نسبت به هفته گذشته در سواحل دریای خزر کاهشی خواهد بود.