حضور موسسه تحقیقات آب در نمایشگاه حکمرانی آب

موسسه تحقیقات آب در نمایشگاه حکمرانی آب که به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس برگزار شد حضور پیدا کرد.