افزایش تبخیر در عمده حوضه‌های آبریز کشور طی هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق شمالی کشور به صوت پراکنده افزایشی و در مناطق جنوبی به صورت پراکنده و محدوده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته در مناطق جنوب غربی کشور کاهشی و در مناطق شمالی و شرقی کشور افزایشی خواهد بود.