آغاز سال آبی جدید با کاهش محسوس بارش در حوضه‌های آبریز کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، تداوم وضعیت کاهش بارش و نامتوازنی آن در حوضه‌های آبریز اصلی و درجه دوم کشور وجود دارد.