وضعیت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز در ۲ هفته آینده

وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد که حوضه‌های آبریز این هفته و هفته آینده دارای بارش مطلوب نیستند.