آغاز دوباره فعالیت آزمایشگاه سیار موسسه تحقیقات آب