کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی موسسه تحقیقات آب در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۴۰۰

موسسه تحقیقات آب تعداد بیست کارگاه و نشست تخصصی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۴۰۰ برگزار خواهد کرد.