تعمیر و راه‌اندازی دوباره دستگاه ترازسنج ایستگاه امیرآباد