آیین تکریم و گرامیداشت همکاران ایثارگر و بازنشسته موسسه تحقیقات آب

جلسه آنلاین موسسه تحقیقات آب با دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.