بازدید کارشناسان سازمان هواشناسی جهانی (WMO) از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، روز دوشنبه هجدهم تیرماه سال جاری کارشناسان سازمان هواشناسی جهانی (WMO) از موسسه تحقیقات آب بازدید کردند.