نشست تخصصی

بازچرخانی آب‌های خاکستری نشست مجازی تخصصی بازچرخانی آب‌های خاکستری تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ نشانی اتاق: https://www.skyroom.online/ch/irwwa/iwwa-webinar-20