وبینار علمی

تهیه نقشه بسیمتری سواحل و دریاچه‌ها با استفاده از فنآوری سنجش از دور