آغاز پایش سواحل جنوبی دریای خزر

پایش سواحل جنوبی دریای خزر آغاز شد.