وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز چگونه است؟

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته نخست (این هفته) وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در کل کشور به‌صورت پراکنده کاهشی پیش‌بینی می‌شود و نسبت به هفته گذشته تغییرات محسوسی در کشور مورد انتظار نیست.