تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز در هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق سواحل دریای خزر افزایشی است و نسبت به هفته گذشته به‌طور پراکنده در سواحل دریای خزر افزایشی و در سایر مناطق به‌صورت پراکنده کاهشی خواهد بود.