جلسه معارفه رئیس مرکز مطالعات رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک برگزار شد

جلسه معارفه رئیس مرکز مطالعات رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک برگزار شد