دو حوضه آبریز اصلی کشور هیچ بارشی دریافت نخواهند کرد

وضعیت بارشی کشور تا ۱۲ فروردین در دو حوضه آبریز اصلی شاهد بارش ۱۷ میلی‌متری است و در هفته متتهی به ۱۹ فروردین ضمن کاهش بارش دو حوضه هیچ بارشی دریافت نخواهند کرد.