هفت حوضه آبریز درجه ۳ کشور امروز بارش بیش از ۱۰۰ میلی‌متری دارند

هفت حوضه آبریز درجه سه کشور امروز بارش بیش از ۱۰۰ میلی‌متری دارند و این وضعیت در روزهای بعد تا روز سه‌شنبه با کاهش بارش همراه خواهد شد.