احتمال وقوع سیل در حوضه‌های آبریز غرب و جنوب کشور

احتمال وقوع سیل برای حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، کرخه، زهره و جراحی و مرزی غرب با ریسک بالا وجود خواهد داشت.