تداوم روند کاهشی سطح آب دریای خزر

سطح آب دریای خزر که در خرداد سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از آن کاهشی ۱۱ سانتیمتری داشت، در بهار امسال نیز افتی ۱۹ سانتیمتری را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.