برگزاری جلسه آنلاین موسسه تحقیقات آب با دانشگاه حکیم سبزواری

جلسه آنلاین موسسه تحقیقات آب با دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.