دعوتنامه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۳۹۹

دعوتنامه موسسه تحقیقات آب از پژوهشگران صنعت آب کشور جهت بازدید از غرفه این موسسه در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۳۹۹