بازدید رئیس کمیته آب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی از موسسه تحقیقات آب

رئیس کمیته آب کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی از موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.