انتخاب مقاله پژوهشکده هیدرولیک موسسه تحقیقات آب به‌عنوان یکی از مقالات برتر بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مقاله پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی به‌عنوان یکی از مقالات برتر بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران انتخاب شد.