بازدید از شتاب‌دهنده حیات اکسیر مهر آب توسط همکاران مرکز تحقیقات آب و فاضلاب

همکاران مرکز تحقیقات آب و فاضلاب از شتاب‌دهنده حیات اکسیر مهر آب بازدید کردند.