انتصاب دکتر حمید کاردان‌مقدم به‌عنوان “دبیر کمیته تخصصی هدرولیک آب‌های زیرزمینی”

دکتر حمید کاردان‌مقدم به‌عنوان “دبیر کمیته تخصصی هدرولیک آب‌های زیرزمینی” منصوب شد.