دستگاه ICP-OES راه‌اندازی شد

دستگاه ICP-OES راه‌اندازی و جهت ارائه خدمات تخصصی به محققان و مراجعین آماده شد.