تقدیر وزیر نیروی دولت دوازدهم از رئیس و همکاران موسسه تحقیقات آب

وزیر نیروی دولت دوازدهم از رئیس و همکاران موسسه تحقیقات آب تقدیر کرد.