روند افزایشی میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز شمال شرق و جنوب غرب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در نواحی واقع در شرق تا شمال شرق و بخش‌های از شمال و جنوب غرب تا مرکز کشور افزایشی و در سایر مناطق به‌ویژه جنوب شرق کشور به‌صورت پراکنده کاهشی است و نسبت به هفته گذشته نیز الگوی تقریباً مشابه حاکم است.